Πληρωμές

Οι πληρωμές γίνονται με αντικατάβολή, χωρίς επιπλέον χρέωση για την περιοχή των Μεγάρων και Νέας Περάμου, για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι χρεώσεις της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας που εξυπηρετεί τη περιοχή σας.